Verwerkersovereenkomst

Toetreding tot de verwerkersovereenkomst “Duty of care / Wet Verwilghen” :

Door deze applicatie te gebruiken treedt u als verwerkingsverantwoordelijke automatisch toe tot de verwerkersovereenkomst van Group Casier, die het volgende bepaalt:

Casier Risk & Insurance bv
met zetel te 8930 Menen, Waalvest 2/0001
met als FSMA ondernemingsnummer 0405.468.215
met RPR Gent, afdeling Kortrijk
en
Group Casier Risk & Insurance bv
met zetel te 9050 Gent, E3-Plein 3
met als FSMA ondernemingsnummer 0417.102.770
met RPR Gent, afdeling Gent

Beiden vertegenwoordigd door Paul-Emmanuel Casier, vaste vertegenwoordiger van Cadans nv, gedelegeerd bestuurder
hierna de "Verwerker" genoemd

WORDT HET VOLGENDE VERKLAARD:

1. De Verwerker is actief als risico- en verzekeringsbeheerder.

2. De Verwerkingsverantwoordelijke wil bepaalde activiteiten uitbesteden en toevertrouwen aan de Verwerker, door gebruik te maken van de online toepassingen “Duty of Care / Wet Verwilghen”. Die activiteiten noodzaken/vragen de verwerking van Persoonsgegevens, zodat de Verwerker in het kader van de dienstverlening ook Persoonsgegevens zal verwerken ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke.
Het onderwerp en de duur, alsook de aard en het doel van de verwerking worden, samen met het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen nader omschreven in Bijlage 1 bij deze overeenkomst.

3. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder “Persoonsgegevens” begrepen de gegevens die worden beschermd krachtens de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder afgekort als AVG) en de wet- en regelgeving die deze Verordening verder uitvoert.

4. De Partijen willen een overeenkomst sluiten die de regeling en voorwaarden voor een dergelijke uitbesteding van de verwerking vastlegt, met het oog op de bescherming van de hierbij betrokken persoonsgegevens.


EN WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 – Verplichtingen van de Verwerker

1.1  De Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend namens de Verwerkings-verantwoordelijke, op basis van de online toepassing en deze overeenkomst.

1.2. De Verwerker bevestigt dat hij, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen heeft genomen en blijft nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Deze maatregelen worden verduidelijkt in de Bijlage 2 tot deze overeenkomst.

Hij verbindt zich met name tot de bescherming van de Persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig.

1.3. De Verwerker waarborgt dat de personen in zijn dienst die tot het verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigd zijn, zich ertoe verbonden hebben de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens in acht te nemen.

1.4. De Verwerker waarborgt dat hij, rekening houdend met de aard van de verwerking, de Verwerkingsverantwoordelijke, d.m.v. passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk bijstand verleent bij het vervullen van diens plicht om verzoeken tot uitoefening van de in Hoofdstuk III van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgestelde rechten van de betrokkene te beantwoorden.

In dat verband zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk inlichten van enig rechtstreeks verzoek vanwege een betrokkene, zonder dat verzoek te beantwoorden, tenzij hij daar van de Verwerkingsverantwoordelijke anderszins toestemming voor of opdracht toe heeft gekregen.

1.5. De Verwerker waarborgt dat hij, rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, de Verwerkingsverantwoordelijke bijstand verleent bij het doen nakomen van de verplichtingen inzake de beveiliging van Persoonsgegevens zoals omschreven door artikelen 32 tot en met 34 AVG, inzake gegevensbeschermingseffectbeoordeling zoals omschreven door artikel 35 AVG en inzake voorafgaande raadpleging zoals omschreven door artikel 36 AVG.

1.6. De Verwerker waarborgt dat hij geen enkel Persoonsgegeven doorgeeft of anderszins beschikbaar of toegankelijk maakt aan landen of internationale organisaties buiten de Europese Economische Ruimte.

1.7. De Verwerker bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst. Na afloop van de verwerkingsdiensten zal de Verwerker de Persoonsgegevens wissen.

Tevens zal de Verwerker bestaande kopieën van de Persoonsgegevens vernietigen. Op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke zal de Verwerker het uitwissen van alle kopieën van de Persoonsgegevens bevestigen.

Indien opslag van de Persoonsgegevens verplicht is op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hiervan informeren, tenzij die wet- en regelgeving deze informatie verbiedt.

1.8. De Verwerker bevestigt uitdrukkelijk dat hij geen enkel Persoonsgegeven of daaruit afgeleide informatie bekend zal maken aan enige derde partij, dat hij op geen enkel moment de Persoonsgegevens voor eigen behoeften of doeleinden zal gebruiken en/of verwerken en dat hij deze Persoonsgegevens niet zal kopiëren (tenzij dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst).

Artikel 2 – Geen overdracht van rechten of sub-verwerking

2.1 De Verwerker heeft niet het recht om enig recht en/of verplichting krachtens deze overeenkomst aan een derde partij toe te kennen of anderszins aan een derde partij over te dragen.

2.2 De Verwerker neemt, behalve deze opgesomd in bijlage 3, geen andere verwerker in dienst (via een contract inzake sub-verwerking) voor de uitvoering van enig onderdeel van deze overeenkomst.

2.3 Bij het aangaan van huidige overeenkomst verleent de Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming aan de verwerker om gegevens over te dragen aan de sub-verwerkers zoals opgesomd in bijlage 3 aan de overeenkomst.

2.4 De Verwerker wordt niet van enige verplichting krachtens deze overeenkomst vrijgesteld door het sluiten van enig sub-verwerkingscontract voor de uitvoering van een onderdeel van deze overeenkomst. De verwerkingsdiensten door de sub-verwerker moeten worden uitgevoerd krachtens deze overeenkomst. Op eenvoudig verzoek verstrekt de Verwerker aan de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk een kopie van eventuele sub-verwerkingscontracten, desgevallend met uitzondering van de financiële regeling tussen Verwerker en sub-verwerker.

Artikel 3 - Audit

De Verwerker verbindt er zich uitdrukkelijk toe elke audit, controle of onderzoek, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, via een daartoe gemachtigde persoon of organisatie, door de Verwerkings-verantwoordelijke om na te gaan of de Verwerker zijn verplichtingen nakomt, mogelijk te maken en eraan bij te dragen.

In dat geval verstrekt de Verwerker, op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke, onder andere alle informatie die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen die verbonden zijn aan de tussenkomst van een verwerker, zoals omschreven door artikel 28 AVG, worden nagekomen. Dit betreft met name de informatie met betrekking tot zijn verwerking van de Persoonsgegevens en de genomen veiligheidsmaatregelen.

In dit kader verbindt de Verwerker zich er ook toe om aan de Verwerkingsverantwoordelijke toegang te geven tot zijn installatie/infrastructuur voor gegevensverwerking om de naleving van deze overeenkomst te kunnen nagaan.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1 De Verwerker leeft de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens na. De Verwerker is daarbij enkel aansprakelijk voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer (1) bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de AVG of (2) buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.

4.2 De Verwerker vrijwaart de Verwerkingsverantwoordelijke van enige vordering door een derde partij op grond van een schending van de toepasselijke regelgeving en/of deze overeenkomst waarvoor de Verwerker verantwoordelijk is.

4.3 De Verwerker zal zijn aansprakelijkheid naar behoren verzekeren.

Artikel 5 – Duur

5.1. Deze overeenkomst neemt een aanvang bij het eerste gebruik van de applicatie www.dutyofcare.be/wetverwilghen en blijft van kracht voor onbepaalde duur, behoudens beëindiging krachtens artikel 1.1 of anderszins bepaald in deze overeenkomst.

5.2. De Verwerkingsverantwoordelijke mag deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen, zonder zich te wenden tot een rechtbank, door aan de Verwerker een schriftelijke kennisgeving van beëindiging te overhandigen, als:

a. de Verwerker inbreuk pleegt op deze overeenkomst en deze inbreuk niet kan worden ongedaan gemaakt;

b. de Verwerker inbreuk pleegt op deze overeenkomst pleegt en deze inbreuk weliswaar ongedaan kan worden gemaakt, maar de Verwerker er niet in slaagt de inbreuk ongedaan te maken binnen een periode van 60 dagen na overhandiging van een schriftelijke ingebrekestelling aan de Verwerker om de inbreuk ongedaan te maken.

c. de Verwerker failliet gaat of betrokken is in een vereffening of ontbinding.

Artikel 6 – Diversen

6.1. Deze overeenkomst omvat ter zake de volledige overeenkomst tussen de Partijen en houdt geenszins een verplichting in tot het ter beschikking stellen van Persoonsgegevens aan de Verwerker.

6.2. Als een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig of onhaalbaar worden verklaard, vervangen de Partijen de genoemde bepaling(en) door (een) geldige en haalbare bepaling(en) die zoveel mogelijk de economische, commerciële of andere beoogde doelstellingen van de nietig of onhaalbaar verklaarde bepaling(en) realiseert (/realiseren). De overige bepalingen van deze overeenkomst blijven onverminderd van kracht.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en Geschillen

De huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
Enig geschil tussen de Partijen wordt beslecht door de rechtbank van het arrondissement waar de hoofdzetel van de Verwerkingsverantwoordelijke gelegen is.

Opgemaakt te Menen, op 27/07/2018.

Voor de Verwerker

Paul-Emmanuel Casier
Gedelegeerd bestuurder (Cadans nv)

Bijlage 1: Overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens
Bijlage 2: Veiligheidsmaatregelen
Bijlage 3: Bekende en actieve sub-verwerkers

Bekijk het volledig document met bijlagen hier.